Adatkezelési tájékoztazó

1.  Általános tájékoztatás

Jelen szabályzat célja, hogy a Project Food Korlátolt Felelősségű Társaság meglévő és/vagy jövőbeni, lehetséges üzleti partnerei megismerjék a tevékenység ellátásához szükséges személyes adatok kezelésére, valamint ezen adatoknak a Project Food Korlátolt Felelősségű Társaság megrendelői részére történő továbbítására vonatkozó részletszabályokat.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakban részletes tájékoztatást nyújtunk a Project Food Korlátolt Felelősségű Társaság részére önkéntes adatszolgáltatás keretben szolgáltatott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen:

 • az adatkezelő személyéről,
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • az adatkezelésre és az adattovábbításra jogosult személyekről,
 • arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat,
 • továbbá arról, hogy az adatszolgáltató személyt milyen jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan.

2. Az adatkezelés szabályai

2.1     Adatkezelő

Cégnév:
Project Food Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:
1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Cégjegyzékszám:
01-09-469726

Adószám:
12152238-2-43

Az adatkezelésre személyesen az adatkezelő cég mindenkori ügyvezetője, illetőleg az általa adatkezelésre kijelölt személy jogosult.

2.2     Az adatkezelés célja, adattovábbításra jogosult személy

A személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az adatszolgáltató hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatkezelő információ vagy ajánlatkérés céljából az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • cégnév
 • email cím

Az adatszolgáltatók által nyújtott személyes adatok kezelésekor és az adattovábbítás során folyamatosan szem előtt tartjuk az ide vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltakat, melyek az alábbiak:

 • Az adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

2.3 Adatkezelés időtartama

Az adatszolgáltató által nyújtott személyes adatokat az adatkezelő az adatszolgáltató hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a személyes adat törlésére vonatkozó jogszabályi feltétel bekövetkezéséig őrzi meg.

2.4   Tájékoztató jogokról és jogorvoslatról

Az adatszolgáltató a saját személyes adatait bármikor megnézheti, az adatkezelésről és adattovábbításról tájékoztatást kérhet, nyilvántartott adatait módosíthatja, helyesbítheti, és törölheti oly módon, hogy ezen igényét írásban jelzi az adatkezelő  e-mail címére vagy postai úton az adatkezelő székhelyére írt levélben.

Adatkezelő a kért tájékoztatást az e-mailcímre adatszolgáltató által írt kérelmére ingyenesen legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül adja meg.

Az adatszolgáltatónak a sérelmes adatkelezés és adatszolgáltatás esetén a fent megjelölt jogszabályok szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A Project Food Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot az adatszolgáltató előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, amelyről a honlapján a tájékoztatást közzéteszi. Az adatszolgáltató ezen tájékoztatást követően megadott kifejezett hozzájárulásával – az adatkezeléseket lényeges módon nem érintő módosítás esetén pedig a módosítást követően adott újabb adatszolgáltatása során ráutaló magatartással – fogadja el a módosított Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat.

3. Sütik használata

Az adatszolgáltató a www.projectfood.hu oldalt személyes adatai megadása nélkül használhatja, ennek megfelelően a honlap használatára az általános adatvédelmi rendelet hatálya nem terjed ki.

A honlap böngészése során keletkező adatokat sem a Project Food Kft., sem a honlap fejlesztője és üzemeltetője semmilyen módon nem tárolja vagy kezeli konkrét Érintetthez köthető módon.

A honlap használata során böngészőjében bizonyos adatok ugyan rögzítésre kerülhetnek, de ezek a Project Food Kft. számára nem hozzáférhetőek.

A honlap használata során különféle okokból a felhasználó gépének bizonyos adatai tárolódnak szerverünkön (pl. a felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan a Project Food Kft. oldalát elérte, a felhasználó IP címe), amelyeket sütikkel valósítunk meg. Ezek adott esetben alkalmasak lehetnek valamely Érintett beazonosítására is, a Project Food Kft.  azonban ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használja fel. Ezeket az adatokat a Project Food Kft. nem köti más olyan információhoz, ami alapján az adatszolgáltató  személyesen beazonosítható lenne.